6. Verbonden partijen

Algemeen

De gemeente Assen heeft een aantal verbonden partijen die voor de gemeente taken uitvoeren of met wie de gemeente samenwerkt om doelen voor de Asser samenleving te bereiken. Achter het begrip verbonden partijen gaat een grote verscheidenheid schuil aan organisaties, constellaties, inhoud en geld.

De financiële belangen van de gemeente in deze partijen varieert van enkele duizenden euro’s tot vele miljoenen euro’s. Volgens het BBV moeten gemeenten in de begroting een paragraaf verbonden partijen opstellen.

Het doel van deze paragraaf is op een centrale plaats inzicht verschaffen in, en informatie verstrekken over, alle partijen waarmee de gemeente bestuurlijke en financiële banden onderhoudt. Inzicht hierin is relevant omdat betrokken partijen direct of indirect belast (kunnen) zijn met uitvoering van beleid dat door de gemeente aan de betreffende partij is overgedragen en daarmee gemeentelijke middelen gemoeid kunnen zijn en financiële risico’s worden gelopen.

 

Beleidsuitgangspunten

Definitie

Een verbonden partij is een privaat- of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk belang, als een financieel belang heeft. Organisaties waarmee een subsidierelatie is aangegaan, vallen volgens de toelichting in het BBV buiten deze indeling.

Bestuurlijk belang

Gemeentelijke zeggenschap door vertegenwoordiging in het bestuur dan wel door stemrecht.

Financieel belang

Gemeentelijke aansprakelijkheid ten aanzien van aan betrokken partij beschikbaar gestelde financiële middelen die niet verhaalbaar zijn bij faillissement, of ten aanzien van het bedrag waarvoor de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden indien de partij haar verplichtingen niet nakomt.

Algemene beleidslijn

De gemeente Assen verbindt zich in principe alleen bestuurlijk en financieel jegens een derde als deze verbintenis een duidelijk aantoonbare meerwaarde oplevert ten opzichte van alternatieven zoals zelf doen.

Hiervoor wordt gekozen met het oog op het realiseren van een of meer specifieke beleidsdoelstellingen:

  • Hetzij vanuit bestuurlijke overwegingen;
  • dan wel vanuit een oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid;
  •  dan wel vanuit financieel-economische overwegingen.

Beleidsuitvoering verbonden partijen

In de Notitie verbonden partijen van de commissie BBV is geregeld dat de visie en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen vastgelegd moeten worden in een Nota verbonden partijen. Medio 2017 heeft de raad de kadernota Governance verbonden partijen vastgesteld. Met deze kadernota hebben we de spelregels bepaald voor de wijze waarop wij omgaan met verbonden partijen. Deze nota geeft richting aan governance, aan de hand van het instellen, sturen, controleren en evalueren van de samenwerking met verbonden partijen. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan de beoordeling (van het uitvoeren van de op afstand gezette taak door een verbonden partij) en verantwoording door een verbonden partij.

Daarnaast heeft het college medio 2017 de uitvoeringsnota Verbonden partijen vastgesteld. Deze uitvoeringsnota vormt een handreiking voor het college en de ambtelijke organisatie bij het vormgeven, onderhouden, evalueren en heroverwegen van samenwerkingsrelaties met verbonden partijen. 

Dit onder andere op basis van de kenmerken van een verbonden partij, een samenhangend risicoprofiel van een verbonden partij en het toepassen van het gewenste stuur- en beheersinstrumentarium (soft controls en hard controls) per verbonden partij.

Daarnaast biedt deze nota duidelijkheid over interne rollen en de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

(bedragen in de tabellen die volgen in €* 1.000)

Gemeenschappelijke regelingen

6vp Pagina 01

6vp Pagina 02

6vp Pagina 03

6vp Pagina 04

6vp Pagina 05

6vp Pagina 06

6vp Pagina 07

6vp Pagina 08

6vp Pagina 09

6vp Pagina 10

6vp Pagina 11

 

Vennootschappen en coöperaties

6vp Pagina 12

6vp Pagina 13

6vp Pagina 14

6vp Pagina 15

6vp Pagina 16

6vp Pagina 17

6vp Pagina 18

6vp Pagina 19

6vp Pagina 20