03. Samenstelling college van burgemeester en wethouders

8 mei 2014 tot 17 mei 2018

Out

Burgemeester Marco Out

Bestuurlijke coördinatie, Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Brandweer, Veiligheidsregio, Politie, Wettelijke taken / burgerzaken, Ambassadeursfunctie, Dagelijks bestuur SNN, Communicatie, Internationale contacten, Handhaving (coördinerend).

albert smit

Wethouder Albert Smit - Partij van de Arbeid

Financiën en belastingen, Gebiedsgericht werken, Wijkbeleid, Grondzaken en Grondbedrijf, Internationale betrekkingen, Minimabeleid, Participatiewet en WSW, Werk en inkomen, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Schuldhulpverlening, Sport, Werkgelegenheid, Wonen.

maurice hoogeveen

WethouderMaurice Hoogeveen - D66 (tot 5 oktober 2017) 

Coördinerend wethouder bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, en Regionale samenwerking, Cultuur, DNK, Deregulering, Economische zaken, industrie, MKB/innovatie,

ict, digitale overheid, Onderwijs, inclusief kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Personeel en organisatie/ook ambtelijke huisvesting, Promotie algemeen/city-marketing, Publieke dienstverlening, Stuurgroep Binnenstad (voorzitter).

anry

Wethouder Anry Kleine Deters D66 (vanaf 5 oktober 2017)  

.Coördinerend wethouder bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, en Regionale samenwerking, Cultuur, DNK, Deregulering, Economische zaken, industrie, MKB/innovatie, ict, digitale overheid, Onderwijs, inclusief kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Personeel en organisatie/ook ambtelijke huisvesting, Promotie algemeen/city-marketing, Publieke dienstverlening, Stuurgroep Binnenstad (voorzitter).

Vlieg

Wethouder  Harmke Vlieg-Kempe - ChristenUnie 

.Coördinerend wethouder en voorzitter stuurgroep FlorijnAs, Jeugd en gezin, Maatschappelijke opvang, Milieubeleid/afvalbeheer-duurzaamheid, regiovisie, Verkeer en vervoer, Verslavingszorg, Volksgezondheid. 

ruud wiersema

Wethouder Ruud Wiersema - Stadspartij Plop 

Antidiscriminatie, Coördinatie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)/individuele verstrekkingen, Evenementen, Groen en grijs/openbare werken, Markten/kermissen, Monumentenzorg, Recreatie en Toerisme, Stadsvernieuwing, Vastgoed, Welzijn, Sociaal en maatschappelijk werk. 

Dijkstra

Gemeentesecretaris Theo Dijkstra

Gemeentesecretaris: eerste strategisch adviseur college van burgemeester en wethouders en algemeen directeur gemeentelijke organisatie.

 

vanaf 17 mei 2018

Out

Burgemeester Marco Out

Bestuurlijke coördinatie, Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Brandweer, Veiligheidsregio, Politie, Wettelijke taken / burgerzaken, Ambassadeursfunctie, Dagelijks bestuur SNN, Communicatie, Internationale contacten, Handhaving (coördinerend).

Vlieg

Wethouder Harmke Vlieg – Kempe, Christen Unie

Sociaal domein (jeugd, WMO, zorg en welzijn, armoede, maatschappelijke opvang, verslavingszorg), Schuldhulpverleing/ GKB, Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt (inclusief kinderopvang en peuterspeelzaalwerk), Gezondheid, preventie, Verkeer en vervoer, P&O (interne aangelegenheden), Contacten / accounthouder andere overheden, regiovisie.

Smith

Wethouder Gea Smith, Groen Links

Duurzaamheid en energietransitie, inclusief gaswinning, Milieu (vergunning en handhaving), inclusief afvalverwerking, Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, deregulering, Overheidsparticipatie, Participatiebeleid (inclusief minimabeleid, WSW/ Alescon), Cultuur en DNK, Antidiscriminatie & minderheden (inclusief VN-verdrag en sociale inclusie), Wonen.

Booij

Wethouder Janna Booij, Plop  

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Monumentenzorg, Groen, grijs en openbare werken, inclusief stadsonderhoud, Recreatie en toerisme, Sport, Gebiedsgericht/wijkbeleid, Mijn buurt Assen, Publieke dienstverlening, inclusief ict / digitale overheid en privacy (AVG).

Leemrijse

Wethouder Roald Leemrijse, VVD 

Financiën, Economische zaken, Binnenstad, Werkgelegenheid, inclusief transitie opgave NAM, TRZ, Grondbedrijf en vastgoed, Evenementen en markten, Promotie en citymarketing, Hanzehogeschool.

Dijkstra

Gemeentesecretaris Theo Dijkstra

Gemeentesecretaris: eerste strategisch adviseur college van burgemeester en wethouders en algemeen directeur gemeentelijke organisatie.