1. Opbouw verslag

pdfDownload Jaarverslag en Jaarrekening 2017 gemeente Assen - pdf 4,7 mb jaarstukken 2017 gemeente assen voorblad

 

Aanbieding

Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 aan. De behandeling staat geagendeerd voor de raadsvergadering van donderdag 12 juli 2018. De accountantscommissie bespreekt de jaarrekening aan de hand van het rapport van bevindingen van de accountant en brengt hierover verslag en advies uit aan de raad.

We hechten grote waarde aan een correcte aansluiting met de administratie. We accepteren daarom dat bij het apart optellen van afzonderlijke cijfers in de tabellen, de afrondingswijze (x € 1.000) kan leiden tot te verwaarlozen rekenkundige verschillen.

Verslaglegging

In het collegeprogramma ‘Mijn Assen’ hebben we aangegeven hoe wij ons beleid vorm en inhoud geven. Het motto van het collegeprogramma 'Niet zorgen voor, maar zorgen dat’ is in de programmabegroting 2017 beleidsmatig en financieel uitgewerkt. De opbouw van de jaarstukken 2017 sluit hierop aan, zodat de samenhang tussen begroting en verantwoording transparant is.

De jaarstukken 2017 bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. Deze zijn gebundeld in één document, waarin zowel de beleidsuitvoering als de financiële verantwoording zijn opgenomen.

Hoofdlijnen

Na de inleiding wordt op hoofdlijnen per programma inzicht gegeven in de beleidsuitvoering. Daarna volgt inzicht in het financieel resultaat met een analyse van de belangrijkste resultaatbepalende factoren. Het eerste hoofdstuk wordt afgesloten met het voorstel voor resultaatbestemming.

Programma's

De verantwoording per begrotingsprogramma is als volgt opgebouwd:

  • wat willen we bereiken
  • wat hebben we gedaan en wat is het resultaat
  • wat heeft het gekost

Regeling beleidsindicatoren gemeenten

Vanaf 2017 worden de effecten van beleid in de begroting en de programmaverantwoording toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren BBV. Zo kunnen onder andere raadsleden zich een beeld vormen over de beleidsresultaten van Assen en gemeenten onderling vergelijken.

De regeling beleidsindicatoren gemeenten, is sinds de inwerkingtreding in 2017 al een paar keer aangepast, en indicatoren die in de praktijk van weinig toegevoegde waarde bleken, zijn (of worden in 2018) geschrapt. De VNG en het ministerie van BZK zijn in gesprek over de frequentie waarmee de regeling wordt aangepast, en over hoe indicatoren in de toekomst beter aan kunnen sluiten op de praktijk.

Per beleidsprogramma zijn de indicatoren in tabelvorm in de jaarstukken opgenomen. De bron is waarstaatjegemeente.nl. Omdat de cijfers daar continu worden geactualiseerd is onder de tabel steeds de peildatum vermeld. Waar nodig en mogelijk zijn actuele ontwikkelingen toegelicht. Voor recentere cijfers dan nu in de jaarstukken opgenomen is de website ook zelf te raadplegen.

Paragrafen

Vanuit een andere invalshoek volgen de paragrafen, met dwarsdoorsneden van het gevoerde beleid en beheer. Het betreft hier: het fiscale beleid, het verloop van de weerstandscapaciteit en de samenstelling van het gemeentelijk risicoprofiel, het beheer en onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen, het financierings- en treasurybeleid, de relatie met de verbonden partijen, de bedrijfsvoering en het grondbeleid.

Financieel

De exploitatie van lasten en baten per programma en beleidsthema is opgenomen in de financiële verantwoording. Op hoofdlijnen wordt een analyse gegeven van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting en wordt inzicht gegeven in de realisatie van de bezuinigingsmaatregelen. Nieuw is een overzicht van baten en lasten per taakveld. De balans ultimo 2017, en de toelichting op de balans, zijn onderdeel van de financiële verantwoording. Een financieel overzicht van investeringen is opgenomen.

Bijlagen

Na de verklaringen zijn als bijlagen toegevoegd de SiSa-verantwoording en de productrealisatie (specificatie van lasten en baten op beleidsproductniveau).