• Home
  • Financieel
  • 4. Wijzigingen besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

4. Wijzigingen besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

 

In maart 2016 heeft het kabinet het vernieuwde BBV gepubliceerd. Hoofddoelen van de vernieuwde begrotings- en verantwoordingsvoorschriften zijn verdere versterking van de positie van de raad, meer transparantie en verbetering van onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten . Dit gebeurt onder andere door uitbreiding van de informatievoorziening en uniformering van kostenbegrippen en kostentoerekeningen. Naast verbetering van de positie van de raad speelt ook de behoefte bij het Rijk aan meer eenduidigheid en onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten op de achtergrond een belangrijke rol.

In de programmabegroting 2017 is gestart met de uitwerking en het in beeld brengen van de financiële consequenties van de diverse maatregelen.  

Slechts deel van alle maatregelen is gericht op verbetering van de positie van de raad; het merendeel van de maatregelen is van financieel administratief technische aard. In het jaarverslag en de jaarrekening 2017 is zo goed mogelijk aan beide aspecten uitvoering gegeven. Hieronder in het kort de samenvatting van de gekozen aanpak van de bestuurlijke relevante onderdelen uit het vernieuwde BBV.

Bestuurlijke relevante aanpassingen BBV

Hieronder in kort bestek een overzicht van de bestuurlijk relevante wijzigingen en vernieuwingen die vanaf 2017 op grond van aangepaste wet- en regelgeving aan de orde waren en de wijze waarop daar in het jaarverslag 2017 invulling aan is gegeven.

hf 16

hf 17 

 

Financiële gevolgen stelselwijzigingen BBV

 

Implementatie van het maatregelenpakket had met ingang van 2017 gevolgen voor de opbouw en de samenstelling van de programmabudgetten en resulteerde in budgettaire verschuivingen tussen de begrotingsprogramma’s onderling.

Een aantal doorgevoerde stelselwijzigingen had tevens gevolgen voor de gemeentelijke exploitatie als geheel en op de in 2017 gerealiseerde programmaresultaten. Ook was op onderdelen sprake van doorwerking in de grondslagen en de tariefstelling van de gemeentelijke heffingen en in de toerekening van kosten aan projecten. Die werden vooral veroorzaakt door de aanpassing van de interne rentesystematiek en het renteomslagstelsel, het verplicht activeren van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut en door de herschikking van de kosten van overhead binnen de bedrijfsvoering.

Deze budgettaire gevolgen zijn in de begroting 2017 inzichtelijk gemaakt en in control gebracht. De feitelijk in 2017 opgetreden effecten maken onderdeel uit van de financiële verantwoording over het afgelopen jaar.