03. Hoofdlijnen beleidsuitvoering

Wonen in Assen

De situatie op de woningmarkt ontwikkelt zich positief. De vraag nam toe en er werden opnieuw duidelijk meer woningen verkocht. In totaal zijn 314 woningen opgeleverd. Op basis van de Woonvisie Assen 2016 werden prestatieafspraken voor 2018 gemaakt met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties. Er zijn acht bestemmingsplannen vastgesteld. De participatief ontwikkelde startnotitie Omgevingsvisie is voorgelegd aan de raad. De herontwikkeling van de Buitenring Kloosterveste verliep zeer voorspoedig. Voor de verdere uitbreiding van Kloosterveen hebben we een structuurvisie en plan-MER opgesteld. We hebben de aanleg van het Veemarktplein voorbereid en in uitvoering genomen.

De raad heeft de Agenda BOR vastgesteld met richtinggevende keuzes voor het beheer van de openbare ruimte.

In februari is de visie Mobiliteit vastgesteld. De aanbesteding Publiek Vervoer is gegund aan Connexxion Taxi Services. De verkenning van de fietssnelweg Assen-Groningen is in december opgeleverd en gepresenteerd. De NS-pendeltrein Assen-Groningen is gestart. Er zijn plannen opgesteld voor de groei van de luchthaven Groningen Airport Eelde. Assen levert een bijdrage.

In april is het uitvoeringsprogramma Energie van Assen vastgesteld en gestart. Er is € 2 miljoen aan zonneleningen beschikbaar gesteld. We hebben een ontwerp gemaakt voor een zonnepark op het bedrijvenlandschap Assen-Zuid. Samen met bewoners zijn we gestart met de zoektocht naar meer locaties voor opwekking van duurzame energie. De activiteiten bij het Duurzaamheidscentrum Assen zijn verder uitgebreid. Voor het overgrote deel van het areaal openbare verlichting geldt dat de verduurzaming met led is gerealiseerd of in uitvoering is. Ten opzichte van 2016 is de hoeveelheid restafval afgenomen met 11% en is er gemiddeld sprake van 152 kilo restafval per persoon.

 

Werken in Assen

Door de aantrekkende economie is de werkgelegenheid gegroeid. Toch komen meer mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben in een uitkeringssituatie terecht, doordat zij niet gemakkelijk bemiddelbaar zijn naar werk.  

Het cliëntenbestand van het WPDA blijft hierdoor stabiel terwijl de bijdrage van het Rijk afneemt vanwege de huidige conjuncturele omstandigheden. Ook nemen de bemiddelingskosten toe. Dit heeft grote gevolgen voor het financieel meerjarenperspectief hetgeen wordt toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen.

Organisaties weten elkaar steeds vaker te vinden en aan te vullen, om deze kwetsbare bewoners te begeleiden die op meerdere levensgebieden ondersteuningsvragen hebben. Voor kwetsbare jongeren heeft dit geleid tot een sluitende aanpak met routes onderwijs, werk en dagbesteding. Het bedrijfsleven en het (beroeps)onderwijs weten elkaar steeds beter te vinden op toekomstgericht onderwijs en gekwalificeerd personeel.

De ideeën voor de ontwikkeling van de Toeristisch Recreatieve Zone zijn geconcretiseerd. Op basis hiervan is gestart met het maken van een ontwerpplan.

De FlorijnAs wordt meer en meer zichtbaar in de stad, met als blikvangers het nieuwe station en de ondertunneling van het spoor. De economische groei heeft sinds jaren weer een positief effect op de verkoop van kavels.

De Noord-Nederlandse samenwerking op economie en werkgelegenheid wordt anders ingericht, om doelgericht samenwerken te bevorderen.

Meedoen in Assen

We slagen er steeds beter in vorm te geven aan de transformatie. Mede door een effectieve inzet van Buurtteams van Vaart Welzijn en praktijkondersteuners bij huisartsen slagen we erin problemen te voorkomen of aan te pakken voor ze verergeren. Ook zien we een verschuiving van een meer individuele naar een collectieve aanpak. Door de invulling van de experimenteerruimte willen we een verdere versnelling van de transformatie in gang zetten.

De drie decentralisaties kennen allemaal een openeinderegeling. Het risico bestaat dat net als in 2017 de door het Rijk verstrekte budgetten voor de Wmo en Jeugd niet toereikend zijn. De verwachting is dat de ondersteuning vanuit de Wmo aan inwoners die langer thuis (blijven) wonen de komende jaren verder zal stijgen. Ook neemt de vraag naar Jeugdhulp toe, terwijl de rijksuitkering fors daalt.

Met het vaststellen van de kadernota Sociaal domein hebben we de belangrijkste uitgangspunten voor ons sociale beleid voor de komende vier jaar vastgesteld.

De aanpak van schulden en gezondheid heeft een impuls gekregen. Het gaat daarbij zowel om preventie als om het terugdringen van achterstanden. Veel kinderen maakten gebruik van het Kindpakket dat eind 2017 gelanceerd werd.

Vijf jaar Mijn Buurt Assen werpt zijn vruchten af. In drie wijken is sprake van een verbetering van de leefbaarheid.

Aantrekkelijk Assen

In het voorjaar van 2017 is de Binnenstadsvisie gepresenteerd en in de zomer is de kwartiermaker aan de slag gegaan met het versterken van de binnenstad.

De raad heeft Kleuren buiten de lijnen, kadernotitie Cultuur 2017-2020 vastgesteld.

Het Drents Museum heeft wederom een grote tentoonstelling. Samen met de Kunsthalle in Emden presenteert het museum The American Dream.

In september heeft Z.M. Koning Willem-Alexander de Blauwe As geopend. In november is de tweede brandweerpost in Assen in gebruik genomen.

Samen werken aan Assen

Het thema overheidsparticipatie heeft op verschillende manieren vorm gekregen. De raad heeft over verscheidende onderwerpen rondetafelgesprekken gevoerd met belanghebbenden en een raadswerkgroep heeft advies uitgebracht over hoe inwoners van Assen beter kunnen worden betrokken bij de besluitvorming. Daarnaast is er verder gewerkt aan de pilots overheidsparticipatie en oefent de gemeente met andere rollen als netwerkpartner en facilitator.

De NG4 heeft zich ook in 2017 gepositioneerd als een serieuze partner in samenwerkingsverbanden. Besloten is om de EU-office van de NG4 een structureel karakter te geven. De samenwerking met Bremen en Oldenburg is door het besluit om niet meer te investeren in de ambities op het gebied van sensortechnologie, niet verder ontwikkeld. De internationale samenwerking met Poznan is verder versterkt. Er hebben verschillende uitwisselingen plaatsgevonden op het gebied van veiligheid.

De wettelijke basisregistraties zijn op orde. De digitalisering van onze dienstverlening is verder ontwikkeld met de invoer van het Zaakgericht Werken en de digitalisering van verschillende processen. We werken met servicewaarden en voeren verschillende kwaliteitsmetingen uit om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Bedrijfsvoering

De gemeente heeft in toenemende mate te maken met complexe maatschappelijke opgaven. Daarom hebben we in onze ambtelijke organisatie een wijziging doorgevoerd in de manier van aansturing. Door vanuit onze opgaven te werken versterken we samenwerking en integraliteit.

Met ondernemingsraad en georganiseerd overleg hebben we afspraken gemaakt in een sociale agenda. Hiermee stimuleren we onze medewerkers zich te blijven ontwikkelen in hun werk. Dit vergroot hun duurzame en flexibele inzet. Met het generatiepact kunnen oudere werknemers geleidelijk minder werken en tegelijkertijd bieden we hiermee kansen aan jongeren in onze organisatie.

Op het gebied van financieel beheer en informatieveiligheid werken we aan een verbetering van de kwaliteit. Waar 2017 vooral in het teken stond van de analyse, kunnen we in 2018 aan de slag met concrete verbeteringsmaatregelen zoals het versterken van de interne auditfunctie.

Met een bezuiniging van 1 miljoen euro in 2017 is het laatste deel van de bezuinigingsopgave structureel ingevuld. In totaal is daarmee in zes jaar tijd € 11,4 miljoen op de bedrijfsvoering bezuinigd.

Vastgoed en grondbedrijf

Het gemeentelijk vastgoed heeft, mede als gevolg van de gewijzigde voorschriften in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), ten aanzien van de kapitaalslasten voor 2017 een positief resultaat van € 2,66 miljoen. Zonder deze aanpassing op de kapitaalslasten is het resultaat € 570.000.

In 2017 zijn zeven objecten verkocht of gesloopt. Met de oplevering van de multifunctionele accommodatie (mfa) de Orchidee is tevens een aantal panden overgedragen aan het grondbedrijf.

De actuele ontwikkelingen in Kloosterveen, Witterstraat, Assen-Oost en werklandschap Assen-Zuid zijn verwerkt in de jaarrekening van het grondbedrijf.

Algemeen financieel beleid

De financiële positie van de gemeente was in 2017 opnieuw gezond en sluitend. De gemeentelijke exploitatie is afgesloten met een positief resultaat van € 7,1 miljoen.

De beleidsuitvoering is binnen de financiële kaders verlopen. Er is gestart met de uitvoering van de plannen en ambities uit de Mid term review 2017/2018. De bezuinigingsopgave Minderen met Maat is in 2017 afgehecht en definitief vastgesteld op € 4,7 miljoen.

 

De gemeentelijke reserves zijn op peil en het weerstandsvermogen is berekend op risicoafdekking. De financierings- en liquiditeitspositie hebben zich in 2017 gunstig ontwikkeld. De herstructurering van de leningenportefeuille is voltooid; de financieringslasten zijn verder afgenomen.

De heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen zijn volgens plan verlopen. De gerealiseerde opbrengsten voldoen aan de verwachtingen. De samenwerking op dit terrein met de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze is geïntensiveerd.

In het regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst heeft het nieuwe kabinet zijn plannen met betrekking tot het gemeentefonds ontvouwd. Belangrijk daarin is de voorgenomen verbreding van de grondslag waarop de omvang van het fonds berust. Voor het overige was het in 2017 rustig op het terrein van de financiële verhouding.

De planning- en controlcyclus en de financiële verordening zijn in 2017 vernieuwd en weer toekomstbestendig gemaakt. Er is uitvoering gegeven aan de nieuwe begrotings- en verantwoordingsvoorschriften.